Имотни сделки / Инвестиции

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ В ИНВЕСТИРАНЕТО – ЧАСТ 2

Печалбата

Годишното представяне на една компания се измерва със съотношението между печалбите от дейности спрямо собствеността на акционерите. Добрият бизнес е този, който успява да получи възвращаемост на капитала без да потъва в дългове. Колкото до печалбата на собствениците – тя трябва да се измерва и на базата на паричния поток, който се определя така: нетния доход след приспадане на данъците плюс обезценяването, амортизацията и други непарични вземания. Към паричния поток трябва да добавим и още един фактор: колко от печалбата трябва да се използва за презареждане (подобрения, нови машини и т.н.).

Марж на печалба

Маржовете на печалбата се отнасят до цените. Някои компании успяват да поддържат високи цени. Това означава, че те могат да увеличат още разходите си. Другите компании, които поддържат ниски цени, се стремят да намалят разходите, за да не се оскъпява себестойността на продукцията. Вторият вариант говори за по-стабилна за инвестиране компания. За да се намалят разходите понякога е достатъчно да се намали административния персонал например.

Риск, цена и възвръщаемост на инвестицията

Колко струва една инвестиция? Тя е равна на количеството време, за което е инвестиран капитала. А количеството несигурност относно крайния резултат определят риска. Третата величина – възвращаемостта се изразява в това колко пари носи тази инвестиция. При краткосрочните инвестиции и трите показателя имат п о-малки стойности. Т.е. цената е ниска, възвращаемостта е ниска, но и рискът е малък. При инвестициите за по-дълъг период е обратното. Там и цената и възвращаемостта са големи. Остава рискът, който също се увелича, защото не знаем със сигурност кога ще ни бъде изплатена тази инвестиция.